Hoe we binnen onze school willen werken aan de gelijke kansen van elke leerling vinden we terug in ons schooleigen opvoedingsproject. Daarin staat te lezen: “Wij staan open voor elke mens en verwerpen daarom principieel elke vorm van racisme of sociale uitsluiting. Wij willen immers dat elke leerling, begaafd met eigen talenten, zich maximaal kan ontplooien in een aangepaste studierichting, waarbij we iedere keuze als gelijkwaardig beschouwen. Niet de studierichting primeert maar wel de optimale kansen die jonge mensen er vinden. Binnen de eigenheid van elk studiegebied streven we naar kwaliteit en een veelzijdige persoonlijkheidsvorming, zodat elke jonge mens kans krijgt op succesvolle verdere studie en zinvol werk.”

Als school willen we alle leerlingen maximale kansen bieden. Het is ons doel om alle leerlingen tot volle ontplooiing te laten komen. Hierbij baseren we ons op onderstaande uitgangspunten:

  • De leerling staat centraal.
  • We werken vanuit diversiteit.
  • We hebben oog voor al onze leerlingen.
  • We bieden interactief onderwijs.
  • We maken samen school.

Op regelmatige basis gaan we na wat de noden zijn van onze leerlingen, leerkrachten en ouders. Op basis van hun input werken we initiatieven uit om de kansen van al onze leerlingen te verhogen. Bij deze uitwerking is er steeds een nauwe samenwerking met alle actoren van de school: de leerlingen, de leerkrachten, de ouders, de leerlingbegeleiding, het zorgteam en het ondersteunend personeel.

Taal

Een goede taalvaardigheid is een voorwaarde om een succesvolle schoolcarrière uit te bouwen en om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Via onderstaande initiatieven stimuleren we de taalontwikkeling van onze leerlingen.

Leren leren – leren plannen

Om alle leerlingen de kans te geven zich ten volle te ontplooien, hebben we aandacht voor de verschillende talenten, mogelijkheden en manieren waarop onze leerlingen leerstof verwerken en tot leren komen.

Welbevinden

De stap naar het secundair onderwijs is een grote stap in het leven van onze leerlingen. Daarom doen we er alles aan opdat ze zich goed zouden voelen in hun klas en op onze school.

Een leerling komt pas tot leren als hij/zij zich goed voelt. Het welbevinden van onze leerlingen ligt ons nauw aan het hart.

Binnen het schoolteam zijn er 4 gecertificeerde trainers die de sessies geven. In de eerste graad krijgen alle leerlingen de sessies aangeboden op verschillende momenten tijdens het schooljaar. Daarnaast organiseren we, afhankelijk van de klasgroepen, lessenreeksen voor andere jaren. Tot slot bieden we een aantal sessies aan buiten de lesuren voor leerlingen die zich hier vrijwillig voor inschrijven.

We merken dat door het volgen van deze sessies de leerlingen weerbaarder worden, hun eigen grenzen kunnen aangeven en dat dit bijdraagt tot een positief en veilig klas- en schoolklimaat. We zijn trots om een Rots en Water school te zijn!

Participatie

Als school hebben we de belangrijke taak om onze leerlingen te vormen tot jongvolwassenen die kunnen deelnemen en functioneren in onze huidige maatschappij. Dit is een taak die wij willen volbrengen met de hulp van de ouders en alle andere mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze leerlingen.